Databehandling

Behandling av insamlad data

Pseudonymiserad (kodad) eller anonymiserad (avidentifierad) data kan komma att analyseras av samarbetande forskargrupper i Sverige och inom och utanför EU/EES, t.ex. till USA och Storbritannien, både inom akademi och industri. Genom avtal säkerställer vi att mottagande analyserande laboratorier i t.ex. USA och Storbritannien har likvärdig säkerhetsnivå och att data inte skickas vidare till en tredje part. 

 

Alla resultat från studien kommer att redovisas på gruppnivå. Därmed kommer inga uppgifter på individnivå att förekomma. Forskningsresultaten kan komma att bidra till utveckling av kommersiella produkter av vilka du inte kan få ekonomisk vinning. 

Hur skyddar vi dina uppgifter?

I studien hanteras alla prover och data på ett säkert sätt för att skydda din integritet. Ett forskningsregister kommer att upprättas och all data lagras i en säker databas som bara behörig studiepersonal har tillgång till. Uppgifterna skyddas enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Ansvarig för behandling av dina personuppgifter och för biobanken där proverna förvaras är Karolinska Institutet: dataskyddsombud på Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm, tfn: 08-524 800 00, epost: dataskyddsombud@ki.se. Du har även rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt, telefon 08-657 61 00 eller epost till imy@imy.se. 

Hur skyddar vi dina prov?

Dina prover kommer att registreras och sparas i en biobank på Karolinska Institutet, (reg. nr 222).  Biobanken ansvarar för att prov är säkert förvarade enligt lagen om biobanker (2023:38) och används i den forskning som beskrivs här. Alla prov är kodade på ett sätt som säkerställer att inga obehöriga kan koppla något prov eller provsvar till dig som enskild person. Kodade prover kan komma att skickas för analys till samarbetspartners laboratorier i Sverige och inom och utanför EU/EES, t.ex. till USA och Storbritannien. Genom avtal säkerställer vi att mottagande laboratorier i USA och Storbritannien har likvärdigsäkerhetsnivå. Prov kommer att förstöras eller skickas tillbaka till KI Biobank efter avslutad analys. 

Sidinnehåll